Grasses of Texhoma-Goodwell
Texas County, Oklahoma

Agropyron smithii
Western Wheat Grass

Agropyron smithii
Western Wheat Grass
June 4, 2006

**itis - now called Pascopyrum smithii