Grasses of Texhoma-Goodwell
Texas County, Oklahoma

Oryzopsis hymenoides
Indian rice grass

Oryzopsis hymenoides
Indian rice grass
June 1, 14, 2005

**itis - now called Achnatherum hymenoides