Grasses of Texhoma-Goodwell
Texas County, Oklahoma

Sporobolus pyramidatus
Whorled dropseed

Sporobolus pyramidatus
Whorled dropseed
September 15, 2005 & June 4, 2006

**itis - now called Sporobolus coromantelianus