Grasses of Texhoma-Goodwell
Texas County, Oklahoma

Sporobolus airoides
Alkali sacation

Sporobolus airoides
Alkali sacation
July 3, and August 27, 2006