Grasses of Texhoma-Goodwell
Texas County, Oklahoma

Eragrostis barrelieri
Mediterranean Lovegrass

Eragrostis barrelieri
Mediterranean Lovegrass
June 20, 28, 2006