Grasses of Texhoma-Goodwell
Texas County, Oklahoma

Eragrostis cilianensis
Stinkgrass

Eragrostis cilianensis
Stinkgrass
June 27, 2006