Grasses of Texhoma-Goodwell
Texas County, Oklahoma

Muhlenbergia asperifolia
Scratchgrass

Muhlenbergia asperifolia
Scratchgrass
August 25, 2006